1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv pravne osebe javnega prava Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Ob Ljubljanici 36
1000 Ljubljana
Telefon: 01 542 18 20
E-naslov: info@gsmostepolje.si
Odgovorna uradna oseba za katalog Mojca Tratar, prof., ravnateljica
Datum prve objave kataloga 8. 11. 2017
Datum zadnje spremembe 22. 3. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.gsmostepolje.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na sedežu zavoda.
 
2. SPLOŠNI PODATKI O PRAVNI OSEBI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe

Kratek opis delovnega področja pravne osebe
 
Osnovna glasbena vzgoja in izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Sedež šole:
Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
telefon: 01 542 18 20

Podružnica šole Polje - Zalog deluje na dveh lokacijah:

 
  • Vevška cesta 1A, 1260 Ljubljana – Polje
        telefon: 01 528 23 63
 
  • Zaloška cesta 267, 1000 Ljubljana – Zalog
        telefon: 0593 44 571

Organigram pravne osebe
 
Organigram
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba
 
ravnateljica Mojca Tratar, prof.
telefon: 01 542 18 20
E-naslov: ravnatelj@g-mostep.lj.mss.edus.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja pravne osebe (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi
 

Več informacij na veljavni predpisi

Predpisi EU
 
Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov
 
Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
 
Pomembni dokumenti
2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba
 
Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja

Seznam evidenc
 
Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
 
Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja pravne osebe  
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Večina informacij je ob vsakem času dostopna prek spletne strani http://www.gsmostepolje.si.

Informacije so fizično dostopne v času uradnih ur v tajništvu šole na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 
 
4. Stroškovnik
 
Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 
 
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

/
 
 
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 
  1. Višina prispevka staršev
  2. Pogoji za vpis v glasbeno šolo
  3. Trajanje izobraževanja
  4. Izobraževalni programi
  5. Opravljanje privatnih izpitov 
Facebook