Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja po javno veljavnem izobraževalnem programu ter opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja. Šola je ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje (Uradni list RS št. 51/1997). Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, ki je določen z zakonom. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 37. seji dne 15. 10. 2018 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje. Ustanovitveni akt Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje je bil dopolnjen in spremenjen skladno s potrebami šole, tako da je bilo dodano skrajšano ime zavoda, nova oz. dodatna lokacija Podružnice šole Polje – Zalog, ki deluje poleg lokacije Polje 21, Ljubljana tudi v novih prostorih na Zaloški 267, Ljubljana ter nove dejavnosti šole, ki so potrebne za nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti kot podporne dejavnosti javni službi. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana  Moste - Polje je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/2018 dne 2. 11. 2018.Ustanovitelj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Organi upravljanja:
SVET ŠOLE
Svet šole je organ upravljanja. Odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, odlok o ustanovitvi šole ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev določa akt o ustanovitvi, predstavnike ustanovitelja pa imenuje pristojni organ ustanovitelja na način in po postopku, ki ga določajo njegovi akti. Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo tri člane izmed delavcev matične šole in dva člana izmed delavcev podružnice Polje. Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji sveta staršev. Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
 
Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta šole so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov zaposlenih je vezan na sklenjeno delovno razmerje, mandat predstavnikov staršev v svetu šole je povezan s statusom otroka oziroma učenca.
 
Začetek mandata sveta šole je dne 29. 3. 2021. Mandat sveta šole traja 4 leta.
 
Svet šole šteje enajst (11) članov, in sicer:
  • pet predstavnikov delavcev šole: Vesna Jamšek, Valna Ožbolt (podružnica šole v Polju), Danilo Dominko, Alenka Kranjc Fink, Miha Pinterič (matična šola v Mostah);
  • trije predstavniki staršev: Sebastjan Abbad, Alja Kastelic Primc, Boris Knez;
  • trije predstavniki ustanovitelja: Jasminka Dedić, Martina Irena Kilpeläinen, Tatjana Nina Žerjav.
 Predsednica sveta šole je Vesna Jamšek, namestnik predsednice je Miha Pinterič.
                                                                      
SVET STARŠEV 
Skladno z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje je svet staršev Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika. Starši izvolijo predstavnika staršev znotraj vsakega oddelka na prvem roditeljskem sestanku ob začetku vsakega šolskega leta.
 
Svet staršev v šolskem letu 2021/2022 šteje dvanajst članov v naslednji sestavi:
Oddelek za pihala, trobila in tolkala:
 Oddelek za klavir in orgle:
 Oddelek za harmoniko in petje:
 Oddelek za brenkala:
 Oddelek za godala:
 Oddelek za predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauk o glasbi in solfeggio:
 Predsednik sveta staršev je Boris Knez, namestnik predsednika je Bor Seušek.

Ravnateljica: Mojca Tratar
Pomočnica ravnateljice: Janja Hvala
Učiteljski zbor: podrobnejši seznam...
Računovodsko, administrativno in tehnično osebje:
Tajnica VIZ: Alenka Kranjc Fink
Računovodkinja: Brigita Mlinar
Knjigovodkinja: Darja Đukić (v času porodniške odsotnosti jo nadomešča Brigita Mlinar)
Hišnik: Janez Ferjančič, Slavica Radomirović
Čistilki: Andreja Babnik, Darinka Borštner, Slavica Radomirović

 
Facebook