Politika zasebnosti


Politika zasebnosti
Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, starše ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z Glasbeno šolo Ljubljana Moste - Polje (v nadaljevanju: »šola«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja šola. Večina obdelave osebnih podatkov temelji na določbah veljavne zakonodaje na področju glasbenega izobraževanja ter veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.
 
Upravljavec osebnih podatkov:
Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@gsmostepolje.si
Telefon: 01 542 18 20
Spletna stran: www.gsmostepolje.si
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
DATAINFO.si, d.o.o.
Tržaška cesta 85, 2000 Maribor
E-pošta: dpo@datainfo.si
Telefon: 02 620 4 300
Spletna stran: www.datainfo.si
  1. Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 

Ob vpisu učenca v glasbeno šolo

Ob vpisu mladoletnega ali polnoletnega učenca v glasbeno šolo potrebujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ime vrtca oziroma šole, ki jo obiskuje, ter oddelek, razred oziroma letnik, v katerega je vključen, in podatke o starših, če gre za mladoletne učence: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče posredovati nujna sporočila. Navedene podatke vodimo v okviru zbirke podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo, in starših, če gre za mladoletne učence. Te podatke obdelujemo za potrebe izvedbe vpisnega postopka, za potrebe osnovnega glasbenega izobraževanja ter za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo, in starših, če gre za mladoletne učence, se hrani eno leto po končanem šolanju učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Med potekom izobraževanja

Za obdobje izobraževanja učenca v šoli vodimo podatke o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah. V okviru navedene zbirke vodimo naslednje osebne podatke: ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ime vrtca oziroma šole, ki jo obiskuje, ter oddelek, razred oziroma letnik, v katerega je vključen, podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah ter podatke o starših, če gre za mladoletne učence: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče posredovati nujna sporočila. Te podatke obdelujemo za potrebe osnovnega glasbenega izobraževanja in za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hrani trajno. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Obdelava na osnovi privolitev
Določene osebne podatke bomo obdelovali samo, če nam boste za to podali svojo privolitev. V primeru šolanja mladoletnih otrok privolitev dajo starši. V kolikor boste za določen namen podali svojo privolitev, bomo na primer:
  • učenca (starše) po telefonu in/ali elektronski pošti obveščali o naših dejavnostih;
  • objavljali skupinske in/ali posamične fotografije/posnetke učenca na naši spletni strani;
  • za namene obveščanja ime in priimek učenca objavili na oglasni deski;
  • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili dosežek učenca na tekmovanjih...

Podaja privolitve je prostovoljna. Privolitev lahko kadar koli prekličete z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, bomo hranili do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za preklic privolitve ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, lahko izbrišemo tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Videonadzor
V šoli izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v šolo in na hodnikih šole) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih, staršev in obiskovalcev) ter premoženja šole (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GPDR)). Posnetki se hranijo do 3 mesecev. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu organizacije. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti.
  1. Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev
Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. (npr. Arnes, Microsoft, Google, IZUM, e-Glasbena šola, CŠOD ipd.), ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Facebook). Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo
Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij in določenih drugih ponudnikov informacijskih rešitev, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul , ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil, potrjenih s strani EU.
Avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter oblikovanja profilov ne izvajamo.
  1. Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami veljavne zakonodaje.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. Šola vas bo v odločitvi o zahtevi seznanila tudi z razlogi odločitve in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo. V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.
Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 23. 5. 2023 dalje.    


Odgovorna oseba: Mojca Tratar
                                                                                                             

 
Facebook