Program predšolske glasbene vzgoje traja 1 leto (namenjen je 5-letnim otrokom).
Program glasbene pripravnice traja 1 leto (namenjen je 6-letnim otrokom).
Glasbeni program traja 4, 6 oziroma 8 let. Učenci se izobražujejo na nižji in višji stopnji:
  • nižja stopnja se (če tako določa glasbeni program) deli na dve vzgojno-izobraževalni obdobji. Prvo traja dve leti, drugo pa štiri;
  • na višji stopnji izobraževanje traja dve leti.
S predmetnikom se določijo obvezni predmeti za nižjo in višjo stopnjo glasbene šole, tedensko oziroma letno število ur pouka oziroma dodatnega pouka ter način izvajanja pouka. Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, cilji in standardi znanja.
 
V šolskem letu 2021/2022 poučujemo naslednje skupine instrumentov ali predmetov:

1. orkestrski instrumenti in petje:
  • godala: violina, viola, violončelo, kontrabas,
  • pihala: flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot,
  • trobila: pozavna, rog, trobenta, evfonij
  • tolkala,
  • petje;
 2. drugi instrumenti:
  • instrumenti s tipkami: klavir, orgle in harmonika,
  • brenkala: kitara, harfa,
  • kljunasta flavta;
3. komorno-ansambelska igra;
4. orkester: godalni, mlajši godalni, pihalni, kitarski, harmonikarski, Orffova skupina;
5. nauk o glasbi in solfeggio;
6. predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica;
7. ljudska glasbila: citre.
Pouk instrumentov in petja poteka individualno, dvakrat tedensko po 30 minut, na višji stopnji lahko tudi 45 minut, praviloma dvakrat tedensko. 
Skupinski pouk instrumentov poteka v skupinah treh učencev, dvakrat tedensko po 30 minut, in sicer dve leti. Učenci bodo v tem času opravili prvi razred. 

Pouk drugih predmetov poteka skupinsko, praviloma enkrat tedensko. Ura skupinskega pouka traja 45, 60 oz. 90 minut.  Trajanje učne ure je odvisno od števila učencev v skupini v skladu s predmetniki ter normativi in standardi v glasbenih šolah.

Za učence, ki se pripravljajo za nadaljevanje glasbenega izobraževanja na srednješolski stopnji, organiziramo dodatni pouk iz nauka o glasbi.

Pri individualnem pouku petja in instrumentov (violine, viole, violončela, kontrabasa, flavte, oboe, klarineta, fagota, saksofona, kljunaste flavte, roga, trobente ter tolkal) sodeluje tudi korepetitor. Korepeticije se izvajajo predvsem med pripravami na nastope, tekmovanja in letne izpite ter na nastopih, tekmovanjih in pri izpitih.
Pri individualnem pouku godal, pihal, trobil, tolkal in petja na nižji stopnji glasbene šole lahko občasno kot korepetitorji sodelujejo tudi učenci višjih razredov klavirja, harfe in kitare.

Za zelo nadarjene in uspešne učence v izobraževalnem programu glasba, se lahko od drugega razreda dalje za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom v skladu z 18. členom Pravilnika o izvajanju pouka v glasbenih šolah, organizira dodatni pouk. O uvedbi dodatnega pouka za posameznega učenca odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oziroma izpitne komisije ali ravnatelj šole po pridobitvi prejšnjega soglasja pristojnega ministrstva. 
Facebook