ŠOLSKI KOLEDAR
Minister pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport določi  v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/2012, 56/2012)  in na podlagi podrobnejših navodil o šolskem koledarju za glasbene šole za posamezno šolsko leto razporeditev pouka, roke za razpis vpisa in vpis, roke za sprejemni preizkus in izpite, pouka proste dneve ter trajanje in razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu. 
 
1. RAZPIS ZA VPIS
Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena šola vpisuje otroke oziroma učence na podlagi razpisa za vpis, ki ga objavi od 3. do 15. maja za naslednje šolsko leto. V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere bo izvajala pouk, predvideno število učencev in druge pogoje za vpis.

2. ŠTEVILO VPISNIH MEST
Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja. Za širitev dejavnosti si mora glasbena šola pridobiti poprejšnje soglasje ministra.

3. VPISNI POGOJI
Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program.

4. SPREJEMNI PREIZKUS (Več)
Skladno s 23. členom Zakona o glasbenih šolah se vpis v glasbeno šolo opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.
Sprejemni preizkus se opravlja v glasbeni šoli v rednem roku od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 20. do 25. avgusta. Predhodna prijava za vpis v glasbeno šolo ni potrebna. Prijavite se neposredno pred pristopom k sprejemnemu preizkusu na obrazcu Prijavnica za vpis v glasbeno šolo, ki ga prejmete v glasbeni šoli. Poleg podatkov o bivališču in rojstnih podatkov potrebujete tudi EMŠO otroka.

Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom. To velja tudi za učence s tujimi listinami o glasbenem izobraževanju, ki se želijo vključiti v glasbeno izobraževanje v Republiki Sloveniji. Komisija za sprejemni preizkus odloči, v kateri razred se učenec lahko vključi. Po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusi se učenec vpiše v ustrezen program in razred.

Vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa izobraževalni program.
Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole.
 
5. VPIS
Vpis v program predšolske glasbene vzgoje in program glasbene pripravnice se opravi brez sprejemnega preizkusa.
Vpis v prvi razred petja in instrumenta se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.
Priporočljiva starost za vpis učenca je določena s PREDMETNIKOM.

Odstopanje od spodnje starosti je izjemoma mogoče le za eno leto, in sicer v primeru, ko komisija na sprejemnem preizkusu ugotovi, da ima učenec razvite ustrezno razvite elementarne glasbene sposobnosti in fizične dispozicije, ki so pogoj za vpis v 1. razred. Izjemoma je mogoče odstopanje tudi od zgornje starosti (predmeti oz. programi, stopnje, trajanje izobraževanja in starost učencev)

O vpisu učencev, ki so bili vpisani v glasbeno pripravnico in se želijo vpisati v prvi razred nižje stopnje glasbene šole, odloča komisija za sprejemni preizkus, na predlog učitelja pripravnice. Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred. Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje, se lahko vpiše na višjo stopnjo glasbene šole, če je mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora o nadarjenosti učenca pozitivno.
Učenec se vpisuje za vsako šolsko leto posebej!
Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede glasbena šola izvede od 5. do 25. aprila.

Spletna prijavnica in več informacij o preizkusu glasbenih sposobnosti


 
Facebook