Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Zgodovina

Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja po javno veljavnem izobraževalnem programu ter opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja. Šola je ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje (Uradni list RS št. 51/1997).
Dne 10. 11. 2018 je začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana  Moste - Polje. Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, ki je določen z zakonom. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

GLASBENA ŠOLA POLJE

V Polju je bila že pred drugo svetovno vojno živahna amaterska glasbena dejavnost. Uprizarjali so celo operete, delovala sta orkester in pihalna godba. Po vojni so si v kraju na pobudo Zorana Ažmana začeli prizadevati, da bi ustanovili glasbeno šolo. Že leta 1946 je zbral okrog sebe nekaj učencev in jih začel poučevati v spodnjih prostorih osnovne šole v Polju. Prostore za delovanje krožka mu je odstopil takratni pevski zbor OF v Polju. Septembra 1948 so učenci lahko obiskovali že pravo glasbeno šolo - 1948/49 je bilo prvo leto Glasbene šole Ljubljana – Polje. Zaradi prostorskih težav se je šola šestkrat selila in vsi prostori so bili neprimerni, dokler ni 1953. leta pridobila prostorov, v katerih je še sedaj. Ves čas delovanja šole v Polju je bil njen ravnatelj Zoran Ažman. 
 

GLASBENA ŠOLA MOSTE

Šolo je bila ustanovljena 1. maja 1949. Do avgusta istega leta je šolo vodil Jože Zupančič. Prvo popolno šolsko leto je bilo 1949/50. Ravnateljevanje je prevzel Ivan Gruden. Število učencev je vztrajno naraščalo, kljub temu, da je šola delovala v nekdaj kulturno zanemarjenem industrijskem predmestju.  Šola se je večkrat selila, v šolskem letu 1951/52 pa se je decembra vselila v prostore Ob Ljubljanici 36, kjer deluje še danes. Do konca leta 1963 sta šolo vodila še Radovan Gobec in Andrej Štrukelj. 
 
GLASBENA ŠOLA MOSTE – POLJE

V šolskem letu 1963/64 sta se na priporočilo skupščine občine Moste – Polje združili Glasbena šola Moste in Glasbena šola Polje v eno šolo z nazivom Glasbena šola Moste – Polje. To se je zgodilo 1. januarja 1964. Za ravnateljico je bila imenovana Draga Svetina. Do danes so šolo vodili še: Janez Triler, Adela Pritekelj, Marija Gregorc, Eva Kozlevčar (kot v.d.) in Mojca Tratar.

 
LOKACIJA ZALOG

Dne 10. 4. 2014 je potekal slovesen podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu med Mestno občino Ljubljana in družbo Spar Slovenija za gradnjo Poslovno upravnega centra Zalog, v katerem je bilo za glasbeno šolo v 1. nadstropju načrtovanih šest učilnic in dve pisarni. Dne 19. 1. 2017 je Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje dobila uradno obvestilo Mestne občine Ljubljana, ki nam daje pravico do uporabe prostorov v objektu Center Zalog, Zaloška cesta 267, s souporabo skupnih prostorov. Uporabno dovoljenje za te prostore je šola prejela dne 20. 1. 2017. S tem so nam bili zagotovljeni osnovni pogoji za pričetek dela na tej lokaciji.


Z izvajanjem naše dejavnosti v novo pridobljenih prostorih na lokaciji šole v Zalogu smo pričeli dne 15. 2. 2017.

Zaradi nastalih sprememb, nove lokacije šole, smo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 9. 2. 2017 vložili predlog za vpis v razvid šole za izvajanje izobraževalnih programov na novi lokacije šole v Zalogu. Ministrstvo nam je dne 25. 10. 2017 izdalo novo odločbo o vpisu v razvid.

V šolskem letu 2017/2018 obiskuje na novi lokaciji šole v Zalogu individualni pouk v programu Glasba 33 učencev, in sicer pri naslednjih predmetih: klavir, harmonika, harda, kitara, kljunasta flavta, flavta, rog, trobenta, pozavna in citre. Skupinski pouk nauka o glasbi izvajamo za dve skupini učencev. V okviru izobraževalnega programa Glasbena pripravnica izvajamo pouk za eno skupino učencev glasbene pripravnice. V tem šolskem letu smo učencem naše šole kot nadstandardni program prvič ponudili možnost sodelovanja tudi v Orffovi skupini. Pouk Orffove skupine prav tako poteka na novi lokaciji šole v Zalogu.


Podatki o velikosti prostorov glasbene šole v Centru Zalog:

 
Prostor Površine (v m2)
PROSTORI ZA POUK
Učilnica št. 1 36,80
Učilnica št. 2 20,32
Učilnica št. 3 19,51
Učilnica št. 4 22,34
Učilnica št. 5 26,98
Učilnica št. 6 74,44
Skupaj prostori za pouk 200,39
DRUGI PROSTORI
Zbornica 22,00
Pisarna 11,75
Hodnik 62,45
Skupaj drugi prostori 96,20
SKUPAJ VSI  PROSTORI 296,59


Leta 2008 je šola praznovala šestdesetletnico delovanja. Številni učitelji so z vso predanostjo glasbeno-pedagoškemu delu nesebično posredovali znanje, življenjske izkušnje in ljubezen do glasbe svojim učencem. Veliko učencev je odšlo iz Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje bogatejših za spoznanje, da je glasba tista, ki človeka duhovno plemeniti, ga razveseljuje in opogumlja na razpotjih življenja. Številnim je glasba postala najzvestejša sopotnica v življenju. Tako so nekateri med njimi danes odlični glasbeniki solisti oziroma člani priznanih orkestrov doma in v tujini, mnogi pa kot pedagogi svoje znanje že posredujejo mlajšim generacijam.

Glasbena šola Ljubljana Moste – Polje bo v letu 2018 praznovala 70 let delovanja. S pripravami na to pomembno obletnico bomo začeli v šolskem letu 2017/2018 in nadaljevali v šolskem letu 2018/2019.