Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Katalog informacij javnega značaja

Naziv pravne osebe javnega prava:
Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Ob Ljubljanici 36
1000 Ljubljana
Telefon: 01 542 18 20
Faks: 01 542 18 24
E-naslov: info@gsmostepolje.si

Odgovorna uradna oseba za katalog Mojca Tratar, prof., ravnateljica
Datum prve objave kataloga 8. 11. 2017. Datum zadnje spremembe 130. 9. 2020.
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.gsmostepolje.si. Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na sedežu zavoda.

 
2. SPLOŠNI PODATKI O PRAVNI OSEBI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe Osnovna glasbena vzgoja in izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Sedež šole, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 542 18 20
Podružnica šole Polje - Zalog deluje na dveh lokacijah:
  • Polje 21, 1260 Ljubljana – Polje, telefon: 01 528 23 63
  • Zaloška cesta 267, 1000 Ljubljana – Zalog, telefon: 0593 44 571
Organigram pravne osebe Organigram
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Mojca Tratar, prof., ravnateljica, telefon: 01 542 18 20
E-naslov: ravnatelj@g-mostep.lj.mss.edus.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja pravne osebe (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Več informacij na «Veljavni predpisi«
Predpisi EU Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Pomembni dokumenti
2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja pravne osebe - Ustanovitveni akt zavoda
     * Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje, z dne 10. 11. 2018 
Šolska publikacija
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje, sprejet 14. 7. 2008
     * Dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje z dne 21. 6. 2010
     * Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje z dne 22. 9. 2017
     * Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje z dne 25. 1. 2019
     * Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje z dne 27. 11. 2020
Hišni red v Glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje
- Šolski koledar za tekoče šolsko leto
- Prispevek za kritje materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja za tekoče šolsko leto
- Sprejemni preizkus


 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO SRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je ob vsakem času dostopna prek spletne strani http://www.gsmostepolje.si.
Informacije so fizično dostopne v času uradnih ur v tajništvu šole na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.
Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.


 
4. STROŠKOVNIK
  Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


 
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
     /


 
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) 1. Višina prispevka staršev
2. Pogoji za vpis v glasbeno šolo
3. Trajanje izobraževanja
4. Izobraževalni programi
5. Opravljanje privatnih izpitov