Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Organizacija

Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja po javno veljavnem izobraževalnem programu ter opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja. Šola je ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje (Uradni list RS št. 51/1997). Dne 10. 11. 2018 je začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana  Moste - PoljeDejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, ki je določen z zakonom. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.


Ustanovitelj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Organi upravljanja:


SVET ŠOLE
Svet šole je organ upravljanja. Odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, odlok o ustanovitvi šole ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
 
Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev določa akt o ustanovitvi, predstavnike ustanovitelja pa imenuje pristojni organ ustanovitelja na način in po postopku, ki ga določajo njegovi akti.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo tri člane izmed delavcev matične šole in dva člana izmed delavcev podružnice Polje.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji sveta staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
 
Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta šole so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov zaposlenih je vezan na sklenjeno delovno razmerje, mandat predstavnikov staršev v svetu šole je povezan s statusom otroka oziroma učenca.
 
Svetu šole je z iztekom dne 28. 3. 2017 potekel mandat. Konstitutivna seja novega sveta šole je bila dne 29. 3. 2017.
Začetek mandata sveta šole je dne 29. 3. 2017. Mandat sveta šole traja 4 leta.

 
Svet šole šteje enajst (11) članov, in sicer:

 
  • pet predstavnikov delavcev šole: Vesna Jamšek, Breda Štembergar (podružnica šole v Polju), Andreja Škrlep, Matic Titovšek, Mladen Jakšić (matična šola v Mostah);
  • trije predstavniki staršev: Valentin Lapanja Furlan, Anita Štricelj, Katja Bilban;
  • trije predstavniki ustanovitelja: Zlatko Božič, Diana Južnič in Mateja Hočevar.
 
Predsednica sveta šole je Vesna Jamšek, namestnica predsednice je Breda Štembergar.
 

                                                                     
SVET STARŠEV 
Skladno z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje je Svet staršev Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika.
Starši izvolijo predstavnika staršev znotraj vsakega oddelka na prvem roditeljskem sestanku ob začetku vsakega šolskega leta.
 
Svet staršev v šolskem letu 2017/2018 šteje dvanajst članov v naslednji sestavi:
  • Oddelek za pihala, trobila in tolkala:
 
  • Oddelek za klavir in orgle:
 
  • Oddelek za harmoniko in petje:
 
  • Oddelek za brenkala:
 
  • Oddelek za godala:
 
  • Oddelek za predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauk o glasbi in solfeggio:
 
 
Predsednica sveta staršev je Anita Štricelj, namestnik predsednice je Valentin Lapanja Furlan.
Ravnateljica: Mojca Tratar

Pomočnica ravnateljice: Janja Hvala

Učiteljski zbor: podrobnejši seznam...


Računovodsko, administrativno in tehnično osebje:

Tajnica VIZ: Alenka Kranjc Fink

Računovodkinja: Brigita Mlinar

Knjigovodkinja: Dorica Malavašič

Hišnik: Silvin Šurk

Čistilki: Andreja Babnik (nadomeščanje Janje Papler - porodniški dopust), Darinka Borštner