Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Novice

Veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo o

Spoštovani.

Vlada RS dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok je bil objavljen dne 12. 11. 2021 v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati 12. 11. 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.

Bistvene spremembe
Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.
Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.
Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.
Učencem in dijakom, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.
Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, ni treba izvajati samotestiranja.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Glasbene šole
Za osebe, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, se šteje, da za udeležbo v glasbeni šoli izpolnjujejo pogoj PCT.
Učenci glasbene šole, ki so hkrati učenci osnovne šole soglašanje s samotestiranjem izkažejo s fotokopijo predhodnega pisnega soglasja oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, ki so ga osnovni šoli podali starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki. Fotokopijo soglasja oddajo v glasbeno šolo do srede 17. 11. 2021 ali na prvi dan, ko so v glasbeni šoli. Dijaki, ki se izobražujejo tudi v glasbeni šoli s pisno izjavo starša, zakonitega zastopnika ali skrbnika, polnoletni dijaki in študentje pa z lastno pisno izjavo dokazujejo
izpolnjevanje pogoja PCT o opravljenem samotestiranju v matični šoli, pri katerem je bil rezultat negativen. Za te učence velja, da izpolnjujejo pogoj PCT. V primeru, da se učenec ni samotestiral in ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, pouka v glasbeni šoli ne more obiskovati. Ti učenci se izobražujejo na daljavo.
Izvedba nastopov v glasbenih šolah je dovoljena izključno s sedišči, in sicer v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč eno sedišče prosto,
v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči.

Informacije NIJZ
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2.
Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022.
Povezave na uporabne informacije NIJZ:
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje%3B
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje%23protokol-samotestiranja-ucencev-v-osnovnih-solah-
(ministrstvo-za-zdravje).

Vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, starše in otroke pozivajo, da odlok spoštujejo in ga dosledno izvajajo. To je edini način, da izobraževanje ohranimo v šolah.

Tudi sama osebno se vam ponovno zahvaljujem za skrbno in dosledno spoštovanje vseh dosedanjih ukrepov.
Hkrati vas prijazno prosim, da tudi v prihodnje upoštevate navodila, spoštujete druge, upoštevate tudi njihov življenjski prostor in ravnate družbeno odgovorno.

ravnateljica Mojca Tratar

Objavljeno: 15.11.2021


Nazaj na prvo stran | Arhiv novic